تاریخ: 
پنجشنبه, 1395, تير 17

(جلسه آخر) ادامه ی بحث معاد و سؤالات مربوط به آن:
6. علائم وقوع قیامت، چه اتفاقاتی است؟
7. چگونه یاد مرگ را با شور و نشاط در زندگی، آشتی بدهیم؟
8. برای منازل آخرت که از مرگ، شروع می شود، چه آسان ساز هایی، سفارش شده است؟

اندازه ی فایل: 2.13 MB