جلسه عنوان موضوعsort descending

1

نگاه امام علی(ع) به خداوند عزیز
(1395/11/14)

3

توصیف امام از خداوند
(1395/02/26)

4

درک خدای نا محدود در فهم انسان
(1395/03/03)

5

درد مندی امام و علت قبول خلافت
(2016/05/29)

5

درد مندی امام و علت قبول خلافت
(2016/05/29)

6

درد مندی امام و علت قبول خلافت۲
(1395/03/16)

7

خطبه ۵ نهج البلاغه
(1395/03/20)

15

خطبه ۲۰
(1395/05/06)

52

خطبه ۱۱۰
(1395/08/15)

57

خطبه ۱۱۳
(1395/08/26)

119

حکمت ۱
(1396/03/15)

123

حکمت ۱۰
(1396/03/24)

33

خطبه ۱۰۳(4)
(1395/06/24)

آخرالزمان

33

خطبه ۱۰۳(۴)
(1395/06/24)

آخرالزمان (۲)

90

خطبه ۱۵۶
(1395/11/22)

آزمایش امت پس از پیامبر

70

خطبه ۱۱۴
(1395/10/04)

آمدن شک و آسیب یقین

50

خطبه 110
(1395/08/10)

ارکان دین اسلام

124

شرح نامه ی سی و یک نهج البلاغه (024)
(1394/11/04)

از خدایت بسیار طلب خیر کن و وصیّت مرا به دقّت درک کن؛ که بهترین سخن آن است که به تو سود برساند

108

خطبه ۱۷۶
(1396/01/19)

اطاعت از خدا با بی رقبتی

56

خطبه ۱۱۳
(1395/08/24)

الگو های وارسته

89

خطبه ۱۵۶
(1395/11/19)

امر به معروف

97

خطبه ۱۶۰
(1395/12/14)

امیدواری باعث تغییر رفتار

116

خطبه ۱۷۶
(1396/03/08)

اندرز های قرآن

37

خطبه ۱۰۹(2)
(1395/07/05)

اگر خدا دیده شود شک انسان از بین می رود 2

37

خطبه ۱۰۹(2)
(1395/07/05)

اگر خدا دیده شود شک انسان از بین میرود

78

خطبه ۱۳۲
(1395/10/22)

این دنیا سرای ابدی نیست

88

خطبه ۱۵۳
(1395/11/17)

با این خصائص وارد بهشت نمیشوید

106

شرح نامه ی سی و یک نهج البلاغه (006)
(1394/07/10)

با یقین، روح خود را تقویت کن

55

خطبه ۱۱۳
(1395/08/22)

بایستی جاده های دنیا را شناخت

73

کلام ۱۱۷
(1395/10/09)

بخل انسان را بیچاره میکند

83

خطبه ۱۴۰
(1395/11/03)

بد گویی نکردن از مردم

23

خطبه ۶۳
(1395/05/27)

برحذر داشتن از فتنه های دنیا

22

خطبه ۵۱
(1395/05/25)

بسته شدن آب فرات بر یاران علی(ع)

18

خطبه ۲۷(3)
(1395/05/13)

به خطر افتا دن کافران به معنی وجود فاجعه در کشور

46

خطبه 109(11)
(1395/08/01)

به هم خوردن تعادل در هنگام مرگ 1

46

خطبه 109(11)
(1395/08/01)

به هم خوردن تعادل در هنگام مرگ 2

34

خطبه ۱۰۵
(1395/06/27)

بهره گیری از اندرز واعظ روشن فکر(1)

34

خطبه ۱۰۵
(1395/06/27)

بهره گیری از اندرز واعظ روشن فکر(2)

107

خطبه ۱۷۶
(1396/01/16)

بهشت و دوزخ

127

حکمت ۱۴
(1396/04/07)

بی مهری از نزدیکان

36

خطبه ۱۰۹
(1395/07/03)

بیان هنر و عظمت خدا

36

خطبه ۱۰۹
(1395/07/03)

بیان هنر و عظمت خدا 2

11

خطبه ۱۶(۲)
(1395/04/28)

بیعت مردم با امام

12

خطبه ۱۶(3)
(1395/04/30)

بیعت مردم با امام

13

خطبه ۱۶(4)
(1395/05/02)

بیعت مردم با امام

14

خطبه ۱۶ (5)
(1395/05/04)

بیعت مردم با امام

10

خطبه ۱۶
(1395/11/21)

بیعت مردم و امام

101

خطبه ۱۶۶
(1395/12/23)

بیچارگی ناشی از نافرمانی پیشوا

114

خطبه ۱۷۶
(1396/02/06)

تا زبان مهار نشود به مقام معنوی نمیرسید

63

خطبه ۱۱۴
(1395/09/15)

ترس از خدا یا پرهیزاز گناه

29

خطبه ۷۶(2)
(1395/06/13)

ترغیب به عمل صالح

28

خطبه ۷۶
(1395/06/08)

ترغیب به عمل صالح

38

خطبه ۱۰۹(3)
(1395/12/05)

تفسیر قاهریت خدا

38

خطبه ۱۰۹(3)
(1395/07/06)

تفسیر قاهریت خدا 2

62

خطبه ۱۱۴
(1395/09/13)

تقوا در عصر دیجیتال

35

خطبه ۱۰۵(2)
(1395/06/31)

تکیه بر جهالت و هلاکت (2)

35

خطبه ۱۰۵(2)
(1395/06/31)

تکیه بر جهالت و هلاکت(1)

117

خطبه ۱۷۶
(1396/03/10)

تیپ های رنگارنگ ظلم

102

خطبه ۱۶۷
(1395/12/26)

حرمت مومن را پاسبانی کنیم

120

حکمت ۲
(1396/04/17)

خار سازی طمع و زبان

72

خطبه ۱۱۶
(1395/10/08)

خبر های بد از مرگ

112

شرح نامه ی سی و یک نهج البلاغه (012)
(1394/08/09)

خبرهای گذشتگان را بر خودت عرضه کن و حادثه های آنان را به خود یادآور شو

109

خطبه ۱۷۶
(1396/01/21)

خدایا ما متهمیم

123

شرح نامه ی سی و یک نهج البلاغه (023)
(1394/10/27)

خدایت را خالصانه بخوان، چون بخشش و محروم کردن، دست اوست

121

حکمت۳
(1396/03/20)

خسیسی و بزدلی

122

شرح نامه ی سی و یک نهج البلاغه (022)
(1394/10/20)

خود را در تمام امور به خدا پناهنده کن زیرا با این کار، اُمورَت را به غاری مستحکم پناهنده کرده ای

109

شرح نامه ی سی و یک نهج البلاغه (009)
(1394/07/25)

خود را وادار به اعتراف کن که این زندگی، فانی خواهد شد

32

خطبه ۱۰۳(3)
(1395/06/22)

دانشمند راستین

116

شرح نامه ی سی و یک نهج البلاغه (016)
(1394/09/07)

در جاهایی که آگاهی نداری، سخن گفتن را رها کن

114

شرح نامه ی سی و یک نهج البلاغه (014)
(1394/08/23)

در دیار رفتگان سیر کن و ببین که از دوستانشان جدا شدند و به سرزمین های تنهایی رفتند

119

شرح نامه ی سی و یک نهج البلاغه (019)
(1394/09/28)

در راه خدا سرزنشِ سرزنش کننده، تو را از راه باز ندارد

121

شرح نامه ی سی و یک نهج البلاغه (021)
(1394/10/13)

در پی آموختن دین برو و خود را به شکیبایی و صبر عادت بده که عادتی خوشایند است

120

شرح نامه ی سی و یک نهج البلاغه (020)
(1394/10/05)

در گودی های دریای حق فرو بُرو

77

خطبه ۱۳۲
(1395/10/19)

دست آنانی که رفته اند عجب کوتاه شد

20

خطبه ۳۸
(1395/05/18)

دلیل نام گذاری شبهه

65

خطبه ۱۱۴
(1395/09/20)

دنیا دار چهار جیز است

67

خطبه ۱۱۴
(1395/09/24)

دنیا طبل میان تهی

9

کلام ۱۲
(1395/03/24)

دوست داشتن عمیق همه هویت یک فرد است

68

خطبه ۱۱۴
(1395/09/27)

ذخیره برای ابدیت 1

68

خطبه ۱۱۴
(1395/09/27)

ذخیره برای ابدیت 2

106

خطبه ۱۷۵
(1396/01/14)

راز هایی دارم که جز اهل اش نمیگویم

105

خطبه ۱۷۵
(1396/01/12)

روزگار انسان را به سمت قربان گاه میبرد

91

خطبه ۱۵۷
(1395/11/24)

روزگار با مردم رنگارنگ

30

خطبه ۱۰۳
(1395/06/15)

زهد در دنیا

31

خطبه ۱۰۳(2)
(1395/06/17)

زهد در دنیا

124

حکمت ۱۱
(1396/03/29)

زکات تسلط بر دشمن عفو است

76

خطبه 132
(1395/10/17)

زیادی زندگانی تو را نفریبد

58

خطبه ۱۱۳
(1395/09/01)

سازش بر سر دنیا

60

خطبه ۱۱۴
(1395/09/06)

سازش بر سر دنیا و دل خوش داشتن به دینی که فقط بر سر زبان ها است

104

خطبه ۱۶۷
(1396/01/07)

سبک باران به ساحل رسیدند

99

خطبه ۱۶۰
(1395/12/18)

سلوک ساده رسول اعظم

111

خطبه ۱۷۶
(1396/01/26)

سنجش کار ها با قرآن

8

خطبه ۵ (۲)
(1395/03/22)

سکوت و فریاد توهم ایجاد میکند

79

خطبه ۱۳۲
(1395/10/24)

سیر نشدن از حیات

113

شرح نامه ی سی و یک نهج البلاغه (013)
(1394/08/17)

سیر کن در دیار افرادی که رفتند و دقّت کن در کارهایی که انجام دادند و اینکه کجا حلول کردند (فرود آمدند)

66

خطبه ۱۱۴
(1395/09/22)

شناخت دنیا

41

خطبه ۱۰۹(6)
(1395/07/17)

شناخت کم خدا 1

41

خبطه ۱۰۹(6)
(1395/07/17)

شناخت کم خدا2

41

خطبه ۱۰۹(6)
(1395/07/17)

شناخت کم خدا3

24

خطبه ۶۵
(1395/05/30)

شناسنامه خدا

24

خطبه ۶۵
(1395/05/30)

شناسنامه خدا

24

خطبه ۶۵
(1395/05/30)

شناسنامه خدا

25

خطبه ۶۵
(1395/06/01)

شناسنامه خدا

26

خطبه ۶۵(3)
(1395/06/03)

شناسنامه خدا

27

خطبه۶۵(4)
(1395/06/06)

شناسنامه خدا

126

حکمت۱۳
(1396/04/03)

شکر نعمت

122

حکمت ۸
(1396/03/23)

شگفتی های انسان

110

شرح نامه ی سی و یک نهج البلاغه (010)
(1394/07/28)

صحنه های دردآور زندگی را به خود بنمایان

74

کلام 126
(1395/10/12)

عدالت اقتصادی

43

خطبه 109(8)
(1395/07/24)

عشق کور و کر و آسیب های معرفتی 1

44

خطبه 109(9)
(1395/07/26)

عشق کور و کر و آسیب های معرفتی 1

43

خطبه 109(8)
(1395/07/24)

عشق کور و کر و آسیب های معرفتی 2

44

خطبه 109(9)
(1395/07/26)

عشق کور و کر و آسیب های معرفتی 2

81

خطبه ۱۳۸
(1395/10/28)

علامت های ظهور

71

خطبه ۱۱۴
(1395/10/06)

عمر از دست رفته

53

خطبه ۱۱۰
(1395/08/17)

غفلت ما از درمانگری قرآن

85

خطبه ۱۴۱
(1395/11/08)

فاصله حق و باطل

86

خطبه ۱۵۳
(1395/11/10)

فرار از مستی

118

شرح نامه ی سی و یک نهج البلاغه (018)
(1394/09/21)

فرمان به خوبی ها بده تا اهل آن شوی و بدی ها را با دست و زبان انکار کن

51

خطبه ۱۱۰
(1395/08/12)

فلسفه باید های خدا

51

خطبه ۱۱۰
(1395/08/12)

فلسفه باید های خدا ۲

108

شرح نامه ی سی و یک نهج البلاغه (008)
(1394/07/20)

قسمت های بد روحت را با یاد مرگ، ذلیل و هموار کن

111

شرح نامه ی سی و یک نهج البلاغه (011)
(1394/08/03)

قلبت را از یورش روزگار دور بدار و نیز از زشتی زیر و رو شدنِ شبها و روزها

107

شرح نامه ی سی و یک نهج البلاغه (007)
(1394/07/17)

قلبت را با حکمت نورانی کن

105

شرح نامه ی سی و یک نهج البلاغه (005)
(1394/07/05)

قلبت را با موعظه زنده کن

103

شرح نامه ی سی و یک نهج البلاغه (003)
(1394/06/31)

قلبت را با یاد خدا و چنگ زدن به دستگیره ی او آباد کن

118

خطبه ۱۷۶
(1396/03/13)

قند رنگی شدن در دین خدا

49

خطبه 109(14)
(1395/08/08)

لحظه جدایی روح از بدن 1

49

خطبه 109(14)
(1395/08/08)

لحظه جدایی روح از بدن 2

48

خطبه 109(13)
(1395/12/05)

لحظه هایی که برای همه ما رخ میدهد 1

48

خطبه 109(13)
(1395/08/05)

لحظه هایی که برای همه ما رخ میدهد 2

69

خطبه ۱۱۴
(1395/09/29)

محاسبه عاقل

92

خطبه ۱۵۷
(1395/11/26)

مردم با رفتار رنگارنگ2

47

خطبه 109(12)
(1395/08/03)

مردم خوابند و در پس از مرگ بیدار میشوند 1

47

خطبه 109(12)
(1395/08/03)

مردم خوابند و در پس از مرگ بیدار میشوند 2

129

حکمت ۲۹
(1396/04/12)

مرگ

95

خطبه ۱۵۷
(1395/12/07)

مسافری که به آن زمانه رفتن را الهام نمیکندد

84

خطبه ۱۴۰
(1395/11/05)

مشغول بودن به عیوب خود

93

خطبه ۱۵۷
(1395/11/29)

مصونیت توسط تقوا

54

خطبه ۱۱۳
(1395/08/19)

معرفی ذات ناشناخته دنیا از زبان کسی که آن را سه طلاقه کرده است

64

خطبه ۱۱۴
(1395/09/17)

معرفی روشن تر دنیا

101

شرح نامه ی سی و یک نهج البلاغه (001)
(1394/06/24)

مقدمه

98

خطبه ۱۶۰
(1395/12/16)

منطقی برخورد کردن با خدا

100

خطبه ۱۶۶
(1395/12/21)

مهربانی !!مهربانی !!

113

خطبه 176
(1396/02/02)

مگر شما نگفتید که رب ما خدا است پس استقامت کنید

125

حکمت۱۱
(1396/03/31)

ناتوانی در دوست یابی

103

خطبه ۱۶۷
(1396/01/05)

نباید مردم

61

خطبه ۱۱۴
(1395/09/08)

نقش اعتراف

39

خطبه ۱۰۹(4)
(1395/07/10)

نقشه اخلاقی ایمان به نظارت خدا

39

خطبه ۱۰۹(4)
(1395/07/10)

نقشه اخلاقی ایمان به نظارت خدا 2

102

شرح نامه ی سی و یک نهج البلاغه (002)
(1394/06/29)

نگاهی اجمالی به نامه ی سی و یکم

96

خطبه ۱۵۷
(1395/12/09)

نگهبان در نهاد انسان

17

خطبه ۲۷
(1395/05/11)

نیروهای معاویه شهر انبار را گرفتند

117

شرح نامه ی سی و یک نهج البلاغه (017)
(1394/09/14)

هر زمان از گمراهی در مسیری هراسیدی دست نگهدار که توقّف، بهتر از خطر کردن است

110

خطبه ۱۷۶
(1396/01/23)

هنر شفی بخشی قرآن

59

خطبه ۱۱۴
(1395/09/03)

هنر های خدا و راه های تعامل در رویداد های مختلف

94

خطبه ۱۵۷
(1395/12/04)

هیچ چیز مثل تقوا مصونیت ایجاد نمیکند

75

خطبه 130
(1395/10/14)

وارستگی ابوذر

80

خطبه ۱۳۳
(1395/10/26)

ویژگی قرآن

21

خطبه ۴۰
(1395/05/20)

پاسخ امام به تفکر ادامه ضرورت حکومت

112

خطبه ۱۷۶
(1396/01/28)

پایداری تا پای دار

115

شرح نامه ی سی و یک نهج البلاغه (015)
(1394/08/30)

پس بدلیل گذرا بودن دنیا، جایگاه بعدی خود را سامان بده و آخرت را به دنیا نفروش

104

شرح نامه ی سی و یک نهج البلاغه (004)
(1394/07/03)

پسرم، از فرمان خدا دور نشو و همواره همراه آن باش

82

خطبه ۱۳۸
(1395/11/01)

پیش بینی های آینده امام

42

خطبه ۱۰۹(7)
(1395/07/19)

چرا به دنیا می چسبند؟1

42

خطبه 109(7)
(1395/07/19)

چرا به دنیا میچسبند2

45

خطبه 109(10)
(1395/07/28)

چرا گوش انسان از شنیدن اندرز طفره می رود ؟

خطبه ۱۱۴
(1395/09/06)

کتاب خدا

128

حکمت ۲۴
(1396/04/10)

کفاره گناهان بزرگ

16

خطبه ۲۷
(1395/05/09)

گرفتن شهر انبار توسط نیرو های معاویه

19

خطبه ۲۷(4)
(1395/05/16)

گریز از ضربت شمشیر

87

خطبه ۱۵۳
(1395/11/16)

یاد قبر که افتادیم ُ‌از فخر می افتیم