تاریخ: 
يكشنبه, 1394, دى 27
خدایت را خالصانه بخوان، چون بخشش و محروم کردن، دست اوست
اندازه ی فایل: 1.51 MB