تاریخ: 
يكشنبه, 1394, آبان 3
قلبت را از یورش روزگار دور بدار و نیز از زشتی زیر و رو شدنِ شبها و روزها
اندازه ی فایل: 2.17 MB