تاریخ: 
دوشنبه, 1395, فروردين 16
داخل کابین یا اتاق خلبان هواپیما، لبریز از سیستم ها و علائم و دکمه ها است. غوغاهای عالم هم درون ما است و هم بیرون.
اندازه ی فایل: 1.22 MB