تاریخ: 
دوشنبه, 1395, فروردين 9
برداشت های از دریا، وابسته به ظرف هاست. قرآن و نماز چنین اند.
اندازه ی فایل: 1.5 MB