تاریخ: 
دوشنبه, 1394, بهمن 19
"وقتی تو جنگل، آتشی رو به خاموشی می‌رود، افراد به گمان اینکه همه‌ی آتش خاکستر شده، آتشگاه را آسوده رها می‌کنند. بعد خبر دار می‌شوند که بخشی از جنگل آتش گرفته و عامل اصلی، چند حبه کوچک آتش پنهان زیر خاکستر بوده. بدین طریق که باد خاکستر ها را عقب زده و چند حبه آتش، رو شدند و باد هم برگ‌های خشک را بر روی آتش اندک ریخت و جنگل آتش گرفت. "
اندازه ی فایل: 1.59 MB