تاریخ: 
دوشنبه, 1394, دى 28
باید چرخ پر باد را تنظیم کنیم تا نترکد. باید متکبر را بها ندهیم که باد غرورش تنظیم شود!
اندازه ی فایل: 1.2 MB