تاریخ: 
دوشنبه, 1394, دى 21
اول، از موز متنفر بود، با زور به او خورانیدند، گفت خوب بود؛ دیگه بهم نمیدید؟
اندازه ی فایل: 1.5 MB