تاریخ: 
شنبه, 1394, شهريور 7
گاهی دو ذغال دود تولید میکنه ولی ما تصور میکنیم همه ذغال ها دود دارند
اندازه ی فایل: 1.61 MB