تاریخ: 
پنجشنبه, 1394, مرداد 1
خیارهای قدیم اصفهان انتهایش که به بوته متصل می شد تلخ بود و سرگُل خیار تلخ نبود
اندازه ی فایل: 1.8 MB