تاریخ: 
جمعه, 1394, تير 19
وقتی خوشه های گندم چیده می شود، آماده استخراج گندم می شود
اندازه ی فایل: 1.6 MB