تاریخ: 
چهارشنبه, 1394, تير 17
در جوی آبی که پل کوچکی دارد، چوبی باعرض خودش پشت پل می چسبد و پشت چوب آشغال های شناور تجمع می کنند
اندازه ی فایل: 1.6 MB